fbpx

KVKK Politikamız

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK), Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde veri sorumlusu sıfatıyla Özel Fizyorad Cerrahi Tıp Merkezi tarafından hazırlanmıştır. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL İŞLENMEKTEDİR?

I. HASTA KAYIT

Fizyorad Cerrahi Tıp Merkezine hasta olarak giriş yaptığınızda aşağıdaki verileriniz Hastane Bilgi Yönetim Sistemine (HBYS) hasta hizmetleri personelimiz tarafından kayıt oluşturmak amacıyla “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir:

İsim/ Soyisim
T.C. Kimlik Numarası
Türk vatandaşı olmayanlar için pasaport numarası veya geçici T.C. Kimlik Numarası
Adres
Cep Telefonu
E-posta Adresi
Doğum Yeri ve Tarihi
Cinsiyet bilgisi
Özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileri
Kimlik Kartı Taraması
Randevu bilgisi

Bu işlemler neticesinde tüm misafirlerimize birer “Hasta Numarası” ve “Protokol Numarası” atanmaktadır.

Tüm bu verilerin işlendiği HBYS üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ait Medula sistemine anlık olarak aktarım yapılmaktadır.

Ayrıca hasta kayıt işlemi esnasında hastalarımızın HBYS kaydının tamamlanabilmesi ve aydınlatma metninin içeriğine istedikleri zaman ulaşabilmeleri adına kendilerine SMS gönderilir. Gönderilen SMS içeriğinde KVKK ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (ETK) kapsamında onay vermek isteyen misafirlerimiz için tek kullanımlık onay kodu yer almaktadır. Onay kodlarının misafirlerimiz tarafından hasta kayıt işlemini gerçekleştiren misafir hizmetleri personelimize geri bildirimi halinde, KVKK ve ETK için gerekli açık rıza ve onayların verildiğine dair ilgili kişi alıcıya ait HBYS üzerinde kayıt oluşturulur. Verilen açık rıza ve onaylar, reddetme hakkı kullanılarak geri alınıncaya kadar geçerli olacaktır.

II. SAĞLIK HİZMETİ

Kayıt işlemi tamamlanan hastalarımızın Sağlık verileri (Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri sonucu elde edilen ve bunlarla sınırlı olmamak üzere)aşağıdaki verileri talep ettikleri sağlık hizmetinin sunulması sırasında ve bu hizmetin doğası gereğince, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan sağlık personeli ve hekimlerimiz tarafından “tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi” hukuki sebebi başta olmak üzere 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda açıkça öngörülen haller ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Sağlık Uygulama Tebliği ve Hasta Hakları Yönetmeliği ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na dayanarak işlenecek ve HBYS’ye kaydedilecektir.

Tüm bu veriler T.C. Sağlık Bakanlığına (“Bakanlık”) bağlı E-Nabız sistemine anlık olarak aktarılmaktadır.

III. HASTA ÇIKIŞ

Hastalarımızın tıbbi hizmetleri tamamlandıktan sonra ilgili sigortalılık durumuna göre kendilerinden tıbbi hizmet bedelinin alınması ve fatura düzenlenmesi amacıyla ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki verileri işlenmektedir:

İsim Soyisim
Banka Hesap Bilgileri
Kredi Kartı Numarası
Fatura Bilgileri

 IV. DİĞER HİZMETLER

ÇAĞRI MERKEZİ VE SANTRAL

Fizyorad Cerrahi Tıp Merkezini aradığınızda randevu taleplerinizin oluşturulması, bilgi taleplerinizin cevaplanması ve/veya herhangi bir başka talebinizin alınması amacıyla kişisel verileriniz “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenir:

İsim Soyisim
Telefon Numarası
T.C. Kimlik Numarası
E-posta Adresi
Randevu Bilgisi
Telefon Görüşmesi Ses Kaydı
Şikayetler

HASTA HAKLARI MERKEZİ

Fizyorad Tıp Merkezine başvuran hastalarımız olarak Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamındaki haklarınızdan herhangi birini kullanmak isterseniz aşağıdaki kişisel verileriniz, ilgili birimimiz tarafından talep ve şikayetlerinizin sonuçlandırması amacıyla “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenecektir:

İsim Soyisim
Telefon Numarası
T.C. Kimlik Numarası
E-posta Adresi
Talep İçeriği
Tıbbi bilgiler

HASTA MEMNUNİYETİ

Sunulan sağlık hizmetlerini kalitesinin arttırılması ve hasta deneyiminin ölçülmesi için hasta memnuniyeti anketi Merkezimizde hastalarımıza iletilmektedir.  Bu anketlere verilen yanıtlar Fizyorad hasta hakları birimine otomatik olarak aktarılır ve birim tarafından hastalarımız ile iletişime geçilir. Bu sürecin haricinde, hastanın, kurum web siteleri üzerinden, çeşitli sosyal mecralardan, ya da şikayet web sitelerinden şikayet kaydı açması durumunda, şikayetin çözümlenebilmesi ya da cevap verilebilmesi için iletişime geçilir.

HASTANE KAPALI DEVRE (CCTV)  KAMERA SİSTEMİ 

Fizyorad Cerrahi Tıp Merkezinde kapalı devre kamera sistemi ile izleme ve kayıt yapılmaktadır. Bu süreçte Merkezimizi ziyaret eden tüm ziyaretçilerimizin fiziksel mekân güvenliği ile görsel ve işitsel kayıtları veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini ile ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik olarak işlenecektir.

İNTERNET SİTESİ

Fizyorad Cerrahi tıp Merkezi’nin ziyarete açık olan internet sitesinden e-randevu alınması imkânı bulunmaktadır. E-randevu alabilmek için ilk adımda ilgili kişinin T.C. Kimlik numarası sayfa üzerindeki uygun yere girilir. Girilen T.C. Kimlik numarası üzerinden SGK’nın Medula sisteminden hasta bilgisi alınır ve maskelenmiş bir şekilde bir sonraki sayfada gösterilir. İkinci adımdaki sayfada kayıt işleminin tamamlanabilmesi için gerekli olan GSM numarası uygun yere eklenir. Son adımda ise hastane, tıbbi birim ve hekim seçilerek e-randevu işlemi tamamlanarak tek seferlik bir randevu numarası alınır.

Alınan e-randevunun iptal edilmek istenmesi halinde ise T.C. Kimlik numarası, hastane seçimi ve randevu numarası ilgili alanlara girilerek randevu iptal işlemi tamamlanır.

İnternet sitelerinde “sizi dinliyoruz” başlıklı hast talep ve şikayetlerinin alındığı sayfada T.C. Kimlik numaranız, isminiz, soyisminiz, telefon numaranız, içeriği sizin tarafınızdan belirlenecek mesajınız ile şikâyet, öneri ve teşekkürlerinizi Fizyorad’a iletebilirsiniz. Bu verileriniz hasta memnuniyetine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla açık rızanıza dayanılarak işlenecektir.
Yukarıda belirtilenlere ek olarak uygulama içerisinde zorunlu olmayan kısımlara ekleyeceğiniz bilgileriniz sizlere daha iyi hizmet sunma amacıyla bu konuda açık rızanızın bulunduğu varsayılarak tarafımızca işlenecektir. 

BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ

Sadece KVKK ve İletişim onayı vermiş olan hastalarımız ile sadece bilgilendirme faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere SMS, e-posta vb. ticari elektronik iletiler şeklinde sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme yapılmaktadır. Alıcılar, iletileri almak istemedikleri durumda ileti içeriğindeki reddetme haklarını kullanabilirler. Onay, reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerlidir.
Bazı hastalarımızın ise fotoğraf ve/veya video gibi görsel ve işitsel kayıtları Fizyorad hakkında bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla sadece ilgili kişilerin açık rızasının alınması suretiyle işlenmektedir. İlgili kişiler bu konuda verdikleri açık rızalarını diledikleri zaman geri alabilirler.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL AKTARILMAKTADIR?

A.SAĞLIK HİZMETİ

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz Bakanlık, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Merkezleri ve Bakanlığa bağlı sair birimler başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yetkili makamlar tarafından görevlendirilen kişiler tarafından ya da kurulan Medula, E-Nabız ve benzeri otomatik sistemler kapsamında yetkili kurum ve kuruluşlara bildirim ve/veya raporlama yükümlülüğümüz kapsamında, tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurtiçi ve yurtdışındaki laboratuvarlar, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlara, tüm hastanelerimiz tarafından kullanılan ortak HBYS üzerinden bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz ve/veya grup şirketlerimize, SGK tabiiyetindeki hastalar için SGK’ya, özel sigortanızı kullanmanız halinde üyesi olduğunuz sigorta şirketinize, faturalandırmanızın çalıştığınız kuruma yapılacak olması durumunda kurumunuza, sevk edilmeniz gerektiğinde ilgili sağlık kuruluşuna, yurtdışında bulunan bir hekimden ikinci görüş talep etmeniz halinde yurtdışındaki ilgili sağlık kuruluşuna ve yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilere sağlık hizmetlerinin sunulması amacıyla “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi” hukuki sebebine dayanarak aktarılacaktır.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN HİZMETLER

Taşeronlarımız, iş ortaklarımız, çalışmakta olduğumuz avukatlar, danışmanlar, denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız, yetki verdiğimiz kanuni temsilciler ve üçüncü kişilere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/ kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler ve kanuni temsilcileri ile sadece alınan hizmet ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve hizmet süresince KVKK’nın gereği olan tüm teknik ve idari tedbirleri alacaklarına dair taahhütnamelerin alınması ön koşuluyla aktarılacaktır.

SİGORTA HİZMETİ VE ANLAŞMALI KURUMLAR

Fizyorad Cerrahi Tıp Merkezinde özel sağlık sigortasından veya tamamlayıcı sigortasından, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir başka sigorta ürününden veya anlaşmalı kurum sözleşmesinden yararlanma amacıyla ilgili kişiye ait isim, soyisim ve cep telefonu numarası bilgisi, fatura bilgileri, tıbbi teşhis ve tedavinin sunulması için işlenmiş tüm kişisel sağlık verileri “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik,  tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi” hukuki sebebine dayanılarak işbirliği sözleşmesi yapılmış danışman, sigorta şirketi veya anlaşmalı kurumlara aktarılır. Aktarım sonrası süreç ilgili danışman, sigorta şirketi veya anlaşmalı kurum tarafından bizzat yürütülmektedir.

İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi kapsamındaki;
1.    Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2.    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3.    Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4.    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5.    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6.    Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7.    Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8.    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9.    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Başvurularınızı,

•    Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak “www.fizyoradcerrahi.com web adresindeki  “KVKK Erişim / Bilgi Talep Formu” üzerinden iletebilir,
•    Sırakapılar Mah.  506 Sok. No:19 Merkezefendi/Denizli Merkez adresine bizzat teslim edebilir,
•    Noter kanalıyla gönderebilir,
•    [email protected]  adresine iletebilirsiniz.

Bu aydınlatma metni 25/12/2024 tarihinde güncellenmiş olup, Fzyorad tarafından internet sitesi ve diğer sair yöntemlerle ilgili kişilerin erişimine sunulmuştur ve kısmen veya tamamen yenilenmesi halinde yürürlük tarihi güncellenerek, yenilenmiş metin yine aynı yöntemlerle yayınlanacaktır.
 

 1968 yılında Çal/Denizli de doğdum.İlkokulu Bekilli’de, ortaokulu parasız yatılı olarak Denizli’de, liseyi TÜBİTAK bursuyla İzmir Atatürk Lisesİ’nde okudum. 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne başladım ve 1991 yılında mezun oldum. Mecburi hizmetimi Çorum İli Laçin İlçesi Sağlık Ocağı’nda tamamladım. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda  genel cerrahi ihtisasımı yaptım. 2001 yılında Tavas Devlet Hastanesi’ne atandım. Onyıl süre ile bu hastanede Başhekimlik yaptım. 2011 yılında Buldan Göğüs  Hastalıkları Hastanesi’ne atandım. Kamuda çalıştığım sürede; modern tıbbın yeniliklerini uygulayan, hasta memnuniyetini önceleyen, ekip çalışmasını temel alan bir anlayışla otuzbinin üzerinde  operasyon yaptım. 2021 yılında emekli olarak Beymer Tıp Merkezi’nde  göreve başladım. Evliyim iki kız çocuğu sahibiyim.
 
Uzmanlık Alanları
 • Tiroid Hastalıkları
 • Meme Hastalıkları
 • Safra Kesesi Hastalıkları
 • Fıtıklar
 • Apandix Hastalıkları
 • Anal Bölge Hastalıkları
 • Mide Hastalıkları
 • Kalın Barsak ve İnce Barsak Hastalıkları
 • Karaciğer Hastalıkları
 • Cilt ve Ciltaltı Kitleleri
 • Tırnak Bozuklukları
 • Sünnet – Acil Cerrahi Operasyonlar
Whatsapp
Bilgiye mi ihtiyacınız var?
Rahatsızlığınız, fiyatlar ve hizmetlerimiz hakkında bilgi almak isterseniz tıklamanız yeterli.